TLCFI.NET

TLCFI.NET is een volledige implementatie van de TLC-FI, ofwel Traffic Light Controller Facilities Interface, geschreven in de C#/.NET. De TLC-FI is een interface voor het uitwisselen van data tussen een iVRI (“intelligente VRI”) en een externe applicatie. De externe applicatie kan data uitlezen uit de VRI, en – indien geautoriseerd – ook data terugschrijven en op die manier de verkeerslichten aansturen. De TLCFI.NET functie bibliotheek maakt het implementeren van de TLC-FI in een .NET applicatie relatief ongecompliceerd, zodat meer tijd vrij komt voor regeltechnische innovatie.

Belangrijkste kenmerken:

  • Open source, vrij beschikbaar
  • Snel implementeren van de TLC-FI (versie 1.1) in bestaande of nieuwe applicaties
  • Gebruikt moderne technieken (C# & .NET) en is cross platform (Windows, Linux)

De TLC-FI is een vrij omvangrijk koppelvlak. Voor gebruik van TLCFI.NET is enige kennis van het koppelvlak en de beoogde werking noodzakelijk; deze pagina gaat daar verder niet op in. Zie hier voor meer informatie.

Achtergrond

De functie bibliotheek TLCFI.NET is – evenals TLCProF – ontstaan vanuit een pilot project in samenwerking met de provincie Noord Holland. Dit project had als doel de toepasbaarheid van het koppelvlak TLC-FI aan te tonen, door een nieuwe regelstructuur middels het TLC-FI te koppelen aan een bestaande iVRI. Het pilot project is oktober 2017 afgerond, waarna de implementatie van de TLC-FI, alsook de source code voor de nieuwe regelstructuur (zie TLCProF), online zijn geplaatst. Alle sources zijn open source beschikbaar onder de MIT licentie.

Functionaliteit

De TLCFI.NET functie bibliotheek maakt het mogelijk snel en ongecompliceerd gebruik te maken van het TLC-FI koppelvlak. Hieronder wordt de functionaliteit kort toegelicht:

  • Volledige implementatie van de TLC-FI versie 1.1
  • Vrijwel automatisch opbouwen en configureren van verbinding met de iVRI
  • Configuratie middels XML files
  • Communicatie met de iVRI loopt asynchroon, naast de regelapplicatie
  • Event based: veranderingen in de status van de iVRI worden middels events doorgegeven
  • Geschreven in C#, bruikbaar met alle .NET talen zoals VB.NET of F#
  • Open source onder de MIT licentie: https://github.com/CodingConnected/CodingConnected.TLCFI.NET

Status

De functie bibliotheek is momenteel in beta vorm online beschikbaar. Dit betekent: het is getest en volledig functioneel, kan echter nog onvolkomenheden bevatten. Daarnaast is het waarschijnlijk dat delen van de huidige opbouw en inrichting van de relevante classes de komende tijd nog zullen wijzigen. Eén op een toepassing op straat wordt afgeraden; hier moet een grondige test fase aan vooraf gaan. Gebruik van de bibliotheek voor toepassingen op straat alsook elders is hoe dan ook voor eigen risico.

Stand januari 2018: het pilot project wat ten grondslag lag aan de totstandkoming van TLCProF is in oktober 2017 afgerond. Gedurende januari 2018 wordt de code nog nagelopen, en de integriteit van de bibliotheek op diverse onderdelen nogmaals getest. Bijdragen en/of voorstellen voor aanpassing/uitbreiding zijn zeer welkom, bijvoorbeeld in de vorm van een pull request op Github. Daarnaast wordt gezocht naar de mogelijkheid voor een pilot, om de implementatie langere tijd op straat te testen; neem contact op wanneer u daar interesse in heeft.

14-06-2018, 7:42